MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

FINANSIRANJE OD UŠTEDE

Koliko dugo Igumanov primenjuje sistem finansiranje od ušteda?

Firma IGUMANOV od 1989. god. uspešno razvija sisteme FINANSIRANJE OD UŠTEDE na instalacijama za proizvodnju, distribuciju i potrošnju vodene pare.

IGUMANOV svoj sistem za efikasno korišćenje pare uspešno primenjuje u sledećim granama industrije:
     • Prehrambenoj industriji
     • Gumarskoj industriji
     • Tekstilnoj industriji
     • Procesnoj industriji

Za uspešnu primenu sistema za efikasno korišćenje pare firma IGUMANOV obezbedila je pouzdane partnere:
     • za finansiranje opreme
     • za isporuku opreme visoke pouzdanosti i
     • za efikasno servisiranje sistema i elemenata sistema

Šta znači finansiranje od ušteda?

Finansiranje od ušteda znači da NOVU INSTALACIJU za efikasno korišćenje pare i kondenzata naručilac otplaćuje od ostvarene uštede na gorivu, HPVode i struje.
Nakon puštanja NOVE INSTALACIJE u rad komisija verifikuje uštedu goriva, struje i HPVode, obračun za plaćanje od ušteda radi Igumanov na mesečnom nivou.

Šta Naručilac dobija ako ugovori sa firmom IGUMANOV instalaciju Efikasnog korišćenja pare i kondenzata?

     • Naručilac dobija uslugu garantovane uštede
     • Teret investicije preuzima Igumanov
     • Rizik investicije preuzima Igumanov
     • Pripremne radnje na projektu obavlja Igumanov
     • Radove na nabavci i montaži opreme obavlja Igumanov
     • Održavanje garantovane uštede obavlja Igumanov

Šta je sve potrebno da se uradi da bi se realizovao program FINANSIRANJE OD UŠTEDA?

1. Odluka upravnog odbora

Uprava treba da donese odluku kada da se započne s programom štednje energije i odredi ciljeve:
     • racionalna potrošnja,
     • smanjenje ukupne potrošnje,
     • smanjenje gubitaka,
     • optimiziranje sve pogonske opreme u svrhu smanjenja potrošnje energije,
     • planirani budžet za program štednje energije,
     • imenovanje osobe koja vodi program štednje energije,
     • određivanje vremenskog plana za sprovođenje programa.

2. Snimanje postojećeg stanja

Nakon detaljnog snimanja postojećeg stanja proizvodnje o potrošnji energije izrađujemo glavnu energetsku šemu svih energenata od ulaza do izlaza energije, uzevši u obzir i gubitke energije, u obliku blok dijagrama ili Senky-evog dijagrama.

3. Analiza potrošnje i gubitka energije

Važno je proučiti faktore koji utiču na potrošnju i gubitke energije a posebno glavnih potrošača:
Energetski parametri: pritisak pare i komprimovanog vazduha, temperatura i vlažnost vazduha u prostorijama, temperatura fluida za tehnološke procese i sl.
Način rada: tehnologija proizvodnje, iskorišćenja proizvodnih kapaciteta.
Stanje energetskih instalacija i opreme: gubici toplote loše izolacije, curenje energetskih fluida, loš stepen korisnosti, zastarelost opreme.
Polovina energije u industriji odlazi u otpadnu toplotu, zato je važno ustanoviti gde su glavni gubici energije i kakve su mogućnosti za smanjenje gubitaka.

4. Definisati mere štednje energije

Mere štednje energije mogu se razvrstati:
     • Organizacione mere: disciplina potrošnje, program rada, urednost u rukovanju opremom i automatikom,
     • Opšte tehničke mere: merenje, toplotna izolacija, automatika, održavanje opreme i instalacije,
     • Tehnološke mere: optimizacija radnih procesa sa energetskog gledišta, savremena oprema i tehnologija, itd.

5. Ostvarivanje programa štednje

Osnovno načelo industrijske proizvodnje je: sa što manjim troškovima postići veći učinak i potrebni kapacitet.

6. Gubici energije u industriji

     • Gubici energije same opreme,
     • Gubici energetske mreže,
     • Gubici industrijskih procesa,
     • Gubici otpadne toplote

7. Merenje potrošnje energije

Izbor merne opreme zavisi od više faktora:
     • Količina protoka i merno područje,
     • Potrebna tačnost merenja,
     • Način korišćenja rezultata merenja,
     • Raspoloživ prostor za ugradnju,
     • Troškovi nabavke, ugradnje i održavanja.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja